Nasze akcje

Zobacz rezul­ta­ty naszych dzia­łań w prak­ty­ce.
7.jpg
Widzialna Ręka Trójmiasto

Gru­pa na Face­bo­oku, któ­ra powsta­ła w pierw­szych dniach pan­de­mii w Pol­sce po to, aby wspie­rać się wza­jem­nie w cza­sach ogra­ni­czeń.

Grocery shopping concept.
Dobronosze

To aka­cja robie­nia zaku­pów dla Senio­rów w przez wolon­ta­riu­szy cza­sie pan­de­mii.

Brown Rice with Kidney Beans. Healthy Lunch
Posiłki dla bohaterów

Ini­cja­ty­wa wspar­cia cie­płym posił­kiem osób pra­cu­ją­cych w zawo­dach pomo­co­wych, wal­czą­cych z pan­de­mią COVID-19 – leka­rzy, stra­ża­ków, pie­lę­gnia­rek, poli­cjan­tów, żoł­nie­rzy.

Przewiń do góry