Piszą o nas

Fun­da­cja Mło­dro­śli wie­lo­krot­nie była opi­sy­wa­na w mediach.
Przy dosta­wach mate­rial­ne­go wspar­cia dla służb medycz­nych poma­ga­ją też wolon­ta­riu­sze z face­bo­oko­wej gru­py „Widzial­na Ręka Trój­mia­sto”, któ­ra powsta­ła w pią­tek, a dziś ma już ponad 7000 człon­ków. Jesz­cze w week­end wspar­li zbiór­kę żyw­no­ści i dostar­czy­li kil­ka kar­to­nów posił­ków dla leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i ratow­ni­ków ze Szpi­ta­la Miej­skie­go w Gdy­ni, a teraz koor­dy­nu­ją dzia­ła­niem kolej­nych, oddol­nych akcji pomo­co­wych, w któ­re moż­na się zaan­ga­żo­wać nawet w ska­li wła­sne­go blo­ku czy osie­dla.
Szy­ją masecz­ki, pie­ką cia­sta dla leka­rzy, a cho­rym – wypro­wa­dza­ją psy i gotu­ją obia­dy! Bli­sko 8 tysię­cy osób dołą­czy­ło do face­bo­oko­wej gru­py Widzial­na Ręka Trój­mia­sta, za pośred­nic­twem któ­rej ludzie wspie­ra­ją się w okre­sie kwa­ran­tan­ny. Gru­pa dostęp­na jest dla wszyst­kich – zarów­no dla tych, któ­rzy chcą pomóc jak i tych, któ­rzy tej pomo­cy wła­śnie potrze­bu­ją.
Olga Pajew­ska wpa­dła na jesz­cze jeden pomysł – pro­gram zaku­pów dla senio­rów.
– Jeste­śmy na razie na pierw­szym eta­pie fun­du­szu star­to­we­go. Dzię­ki środ­kom pozy­ska­nym ze zrzut­ki będzie­my mogli nabyć pro­duk­ty spo­żyw­cze dla senio­rów i zagwa­ran­to­wać im senior­skie pay­po, czy­li odro­czo­ną płat­ność.
Wspie­ra­ją senio­rów, oso­by nie­peł­no­spraw­ne i prze­by­wa­ją­ce na kwa­ran­tan­nie. Ich gru­pa w mediach spo­łecz­no­ścio­wych liczy już 23 tys. osób. Może­cie do nich dołą­czyć, może­cie sko­rzy­stać z dzia­łań lub pomóc w bar­dzo pro­sty spo­sób – infor­mu­jąc innych o tej ini­cja­ty­wie. Dobro­no­sze (Widzial­na Ręka Trój­mia­sto) powsta­li po co, by poma­gać w trud­nym cza­sie epi­de­mii.
Oko­ło 200 postów, reak­cji i komen­ta­rzy uka­zu­je się dzien­nie w gru­pie Widzial­na Ręka Trój­mia­sto. – Nie prze­sta­nie­my dzia­łać po zakoń­cze­niu pan­de­mii. Widać, że ludzie mają dużą potrze­bę poma­ga­nia – mówi Olga Pajew­ska, twór­czy­ni gru­py Widzial­na Ręka Trój­mia­sto.
Widzial­na Ręka to ogól­no­pol­ska ini­cja­ty­wa wspar­cia leka­rzy, stra­ża­ków, pie­lę­gnia­rek, poli­cjan­tów i żoł­nie­rzy – wszyst­kich tych, któ­rzy wal­czą z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa – gru­pa wspo­ma­ga cie­płym posił­kiem. Miesz­kań­cy orga­ni­zu­ją rów­nież pomoc dla senio­rów i osób, któ­re nie są w sta­nie samo­dziel­nie zro­bić zaku­pów czy też prze­by­wa­ją pod kwa­ran­tan­ną. Do tej pory w róż­ne akcje zaan­ga­żo­wa­ło się tysią­ce miesz­kań­ców Trój­mia­sta i oko­lic.
Pomoc w cza­sach zara­zy – jest nie­oce­nio­na i… moż­li­wa! Prze­ko­nu­ją do tego miesz­kań­cy Trój­mia­sta, któ­rzy za pośred­nic­twem Inter­ne­tu ofe­ru­ją prze­by­wa­ją­cym na kwa­ran­tan­nie oso­bom zaku­py czy obiad. Wspar­cia moż­na szu­kać mię­dzy inny­mi na face­bo­oko­wej gru­pie Widzial­na Ręka Trój­mia­sta, któ­ra liczy już ponad 23 tys. człon­ków.
Przewiń do góry