Zajmujemy się szeroko pojętą pomocą społeczną, inicjatywami oddolnymi i pracą z dziećmi

Naszą misją jest upo­wszech­nia­nie peda­go­gi­ki ser­ca oraz zna­cze­nia rela­cji w pra­cy wycho­waw­czej.

Możesz się zaangażować

Jest wie­le spo­so­bów, w jakie możesz zaan­ga­żo­wać się w pomoc potrze­bu­ja­cym oso­bom.
Brown Rice with Kidney Beans. Healthy Lunch
Kup obiad dla bohatera
W ramach Widzial­nej Ręki orga­ni­zu­je­my zaku­py posił­ków dla leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i stra­ża­ków zaan­ga­żo­wa­nych w wal­kę z koro­na­wi­ru­sem. Kup im cie­pły obiad. 🙂
Grocery shopping concept.
Pomóż Seniorowi w zakupach
Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy akcję zaku­pów dla Senio­rów. Pomóż nam wspie­rać tych, któ­rzy nie mogą wyjść z domu.
female
Zostań wolontariuszem
W ramach akcji „Zaku­py dla Senio­rów” poszu­ku­je­my obec­nie wolon­ta­riu­szy do pomo­cy w dowo­azie zamó­wień oraz przyj­mo­wa­niu tele­fo­nów.
0
człon­ków gru­py FB
0
zebra­nych fun­du­szy
0
pozy­ska­nych mase­czek i przy­łbic

Poznaj nas bliżej

O nas

Jeste­śmy nie­za­leż­ną i apo­li­tycz­ną orga­ni­za­cją, któ­ra zaczę­ła dzia­łal­ność na począt­ku 2020 roku. Fun­da­cja Mło­do­ro­śli swo­ją nazwę zawdzię­cza ludziom, któ­rych naj­czę­ściej obej­mu­je swo­ją opie­ką – mło­dym wcho­dzą­cym w doro­słość. Fun­da­to­rem jest Olga Pajew­ska, akty­wist­ka i dzia­łacz­ka spo­łecz­na, peda­gog i socjo­te­ra­peu­ta, któ­ra od począt­ku kie­ru­je pra­ca­mi fun­da­cji.

BLOG

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia naszych wpi­sów na blo­gu!

Aktu­al­no­ści

Nagroda bursztynowego mieczyka

Bursz­ty­no­wy Mie­czyk to wyjąt­ko­wa nagro­da dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Z ogrom­ną wdzięcz­no­ścią przy­ję­li­śmy w tym roku nagro­dę w kate­go­rii

Czy­taj wię­cej »
Przewiń do góry