Pobierz

Poni­żej znaj­dziesz pli­ki Fun­da­cji Mło­do­ro­śli udo­stęp­nio­ne do pobra­nia.

Warto pobrać

Planer socjoterapeuty

Pla­ne­ry dla nauczy­cie­li, tera­peu­tów, logo­pe­dów – wszyst­ko to jest dostęp­ne w sie­ci. A o socjo­te­ra­peu­tach ktoś pomy­ślał? TAK! My! 

Przy­go­to­wa­li­śmy cał­ko­wi­cie dar­mo­wy pla­ner socjo­te­ra­peu­ty skła­da­ją­cy się z kalen­da­rza (do koń­ca roku szkol­ne­go 2020/2021), pla­nów tygo­dnia, miej­sca na pro­gram pra­cy socjo­te­ra­peu­tycz­nej, zawie­ra­ją­cym dia­gno­zę socjo­te­ra­peu­tycz­ną, mnó­stwo miej­sca na notat­ki, listy dzie­ci i rodzi­ny. Pla­ner zawie­ra rów­nież miej­sce na notat­ki z kon­sul­ta­cji indy­wi­du­al­nych i plan pra­cy z rodzi­ną. A naj­lep­sze w tym wszyst­kim jest to, że możesz go ide­al­nie dopa­so­wać do sie­bie! Każ­dą stro­nę dru­ku­jesz i wkła­dasz gdzie chcesz. Nie potrze­bu­jesz dia­gno­zy? Nie dru­kuj! Potrze­bu­jesz ich mieć 20? Wiesz co robić! Miłe­go korzy­sta­nia!

Przewiń do góry