O nas

Poznaj bli­żej nas i naszą misję!

Trochę historii

O naszych działaniach

Jeste­śmy nie­za­leż­ną i apo­li­tycz­ną orga­ni­za­cją, któ­ra zaczę­ła dzia­łal­ność na począt­ku 2020 roku. Fun­da­cja Mło­do­ro­śli swo­ją nazwę zawdzię­cza ludziom, któ­rych naj­czę­ściej obej­mu­je swo­ją opie­ką – mło­dym wcho­dzą­cym w doro­słość.

Fun­da­to­rem jest Olga Pajew­ska, akty­wist­ka i dzia­łacz­ka spo­łecz­na, peda­gog i socjo­te­ra­peu­ta, któ­ra od począt­ku kie­ru­je pra­ca­mi Fun­da­cji.

Fun­da­cję repre­zen­tu­je Pre­zes Zarzą­du – Olga Pajew­ska, któ­ra od 2015 roku pro­wa­dzi dzia­ła­nia z dzieć­mi w pla­ców­kach wspar­cia dzien­ne­go i pla­ców­kach opie­kuń­czo wycho­waw­czych, a od 2018 roku peł­ni rolę kie­row­ni­ka Pla­ców­ki Wspar­cia Dzien­ne­go SPOT Jasnej Gwiaz­dy w Gdy­ni. W mar­cu 2020 roku Fun­da­cja otwo­rzy­ła gru­pę na Face­bo­oku – Widzial­na Ręka Trój­mia­sto, któ­rej celem jest sie­cio­wa­nie osób potrze­bu­ją­cych i goto­wych tej pomo­cy udzie­lić. Aktu­al­nie gru­pa liczy już ponad 23 tysią­ce użyt­kow­ni­ków.

W ramach swo­jej dzia­łal­no­ści Fun­da­cja prze­pro­wa­dzi­ła zrzut­kę na „Posił­ki dla Boha­te­rów” w ramach któ­rej uda­ło się zebrać ponad 25 tysię­cy zło­tych i prze­ka­zać je restau­ra­to­rom, któ­rzy przy­go­to­wa­li posił­ki dla pra­cow­ni­ków Trój­miej­skich Szpi­ta­li.

news3.jpg
16.jpg

Kolej­ną akcją pro­wa­dzo­ną przez Fun­da­cję był pro­gram „Dobro­no­sze” któ­ry otrzy­mał hono­ro­wy patro­nat pre­zy­den­tów Miast Gdań­ska, Gdy­ni i Sopo­tu, i któ­ry obej­mu­je dostar­cza­nie zaku­pów do osób nie­peł­no­spraw­nych, obję­tych kwa­ran­tan­ną i senio­rów. Pro­gram otrzy­mał ponad 50 tysię­cy zło­tych dofi­nan­so­wa­nia, w tym od dar­czyń­ców pry­wat­nych, fir­my Trefl, gru­py LOTOS (z prze­zna­cze­niem na pali­wo dla wolon­ta­riu­szy) oraz od Gdań­skiej Fun­da­cji Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go.

Fun­da­cja Mło­do­ro­śli w maju 2020 roku pozy­ska­ła 2000 mase­czek oraz 70 przy­łbic i prze­ka­za­ła je sie­ci Gdyń­skich SPOT – 15 Pla­có­wek Wspar­cia Dzien­ne­go.

Naszą misją jest upowszechnianie pedagogiki serca oraz znaczenia relacji w pracy wychowawczej.

Do czego dążymy?

Nasze cele

1.
Sze­ro­ko rozu­mia­na pomoc spo­łecz­na, w szcze­gól­no­ści poprzez uczest­nic­two w sys­te­mie wspie­ra­nia rodzi­ny i pie­czy insty­tu­cjo­nal­nej;
2.

Ochro­na dzie­ci i doro­słych przed prze­mo­cą fizycz­ną, psy­chicz­ną, sek­su­al­ną, eko­no­micz­ną oraz przez zanie­dba­nie

3.
Pomoc rodzi­nom i dzie­ciom w sytu­acjach kry­zy­so­wych, trud­nych sytu­acjach życio­wych oraz wspie­ra­nie rodzin mają­cych trud­no­ści w wypeł­nia­niu funk­cji opie­kuń­czo – wycho­waw­czych;
4.
Dzia­łal­ność na rzecz ochro­ny praw dziec­ka i czło­wie­ka, ich upo­wszech­nia­nia i prze­strze­ga­nia;
5.
Prze­ciw­dzia­ła­nie uza­leż­nie­niom i pato­lo­giom spo­łecz­nym oraz pomoc oso­bom, któ­rych pro­ble­my te doty­czą;
6.
Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych i spo­łecz­nych dzie­ci i mło­dzie­ży a tak­że ich rodzin
7.
Two­rze­nie miejsc pra­cy w sek­to­rze pomo­cy spo­łecz­nej

Co robimy?

Sposoby działania

Zobacz, jak reali­zu­je­my powyż­sze cele sta­tu­to­we Fun­da­cji.

1.

Dzia­łal­ność infor­ma­cyj­na.

2.

Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

3.

Orga­ni­za­cja prak­tyk i sta­ży zawo­do­wych.

4.

Apli­ko­wa­nie o fun­du­sze i dota­cje pomo­co­we na wspar­cie celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji.

5.

Orga­ni­za­cja szko­leń, kur­sów, warsz­ta­tów i kon­fe­ren­cji.

6.

Pro­wa­dze­nie stron inter­ne­to­wych oraz kont na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

7.

Orga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści opie­kuń­czo-wycho­waw­czej, edu­ka­cyj­nej, reso­cja­li­za­cyj­nej, tera­peu­tycz­nej i porad­nic­twa.

8.

Wspie­ra­nie rodzin i dzie­ci wyma­ga­ją­cych szcze­gól­nej opie­ki i pomo­cy, wyma­ga­ją­cych wspar­cia w wypeł­nia­niu funk­cji opie­kuń­czo-wycho­waw­czej, zagro­żo­nych kry­zy­sem i znaj­du­ją­cych się w kry­zy­sie.

9.

Orga­ni­za­cja wypo­czyn­ku dzie­ci i mło­dzie­ży, imprez i wyda­rzeń.

10.

Two­rze­nie i sto­so­wa­nie metod pra­cy z oso­ba­mi zagro­żo­ny­mi wyklu­cze­niem i nie­do­sto­so­wa­niem spo­łecz­nym.

11.

Pro­wa­dze­nie kam­pa­nii spo­łecz­nych.

12.

Współ­pra­ca z wła­dza­mi rzą­do­wy­mi, samo­rzą­do­wy­mi, jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go.

Prezes Zarządu

Olga Pajewska

Olga Pajew­ska (ur. 1992) jest akty­wist­ką i dzia­łacz­ką spo­łecz­ną, peda­go­giem, socjo­te­ra­peu­tą i Tre­ne­rem TUS. Jest absol­went­ką Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych, ukoń­czy­ła reso­cja­li­za­cję, a póź­niej peda­go­gi­kę opie­kuń­czo-wycho­waw­czą na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Stu­dia uzu­peł­ni­ła pody­plo­mów­ką z zakre­su Socjo­te­ra­pii i pra­cy z gru­pą. Skoń­czy­ła licz­ne kur­sy i szko­le­nia m.in. Pomor­ską Szko­łę Ani­ma­to­rów oraz Tre­ning Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nej.

Od 2018 roku peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Pla­ców­ki Wspar­cia Dzien­ne­go SPOT Jasnej Gwiaz­dy w Gdy­ni. Wcze­śniej pra­co­wa­ła w pla­ców­kach opie­kuń­czo-wycho­waw­czych i pla­ców­kach wspar­cia dzien­ne­go na tere­nie Trój­mia­sta, naucza­ła w szko­łach poli­ce­al­nych i pro­wa­dzi­ła szko­le­nia unij­ne w ramach współ­pra­cy z Pol­skim Towa­rzy­stwem Eko­no­micz­nym.

W stycz­niu 2020 roku zało­ży­ła Fun­da­cję Mło­do­ro­śli, a w mar­cu – Trój­miej­ską gru­pę „Widzial­na Ręka”. I wte­dy wszyst­ko się zmie­ni­ło…

Pobierz dokumenty

Poni­żej znaj­dziesz doku­men­ty Fun­da­cji Mło­do­ro­śli udo­step­nio­ne do pobra­nia.

Statut

Sta­tut okre­śla cele, dzia­ła­nia i for­my pra­cy fun­da­cji, a tak­że skład i dzia­ła­nie Zarzą­du, oraz dostar­cza infor­ma­cji na temat orga­ni­za­cji Fun­da­cji „Mło­do­ro­śli”.

Pobierz

Odpis z KRS

 
 
 

Pobierz
Przewiń do góry