Nagroda bursztynowego mieczyka

Podziel się tym wpisem z innymi!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Bursz­ty­no­wy Mie­czyk to wyjąt­ko­wa nagro­da dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Z ogrom­ną wdzięcz­no­ścią przy­ję­li­śmy w tym roku nagro­dę w kate­go­rii „Debiut roku”. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wolon­ta­riu­szom Dobro­no­szy, spo­łecz­no­ści Widzial­nej Ręki Trój­mi­sto i wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w akcję Posił­ki dla Boha­te­rów, a tak­że Kapi­tu­le nagro­dy i szcze­gól­nie Fun­da­cji RC za moż­li­wość roz­wi­ja­nia skrzy­deł w ramach Aku­mu­la­to­ra i Pomor­skiej Szko­ły Ani­ma­to­rów. Ten trud­ny rok już pra­wie za nami, wspa­nia­le zakoń­czo­ny tą pre­sti­żo­wą nagro­dą!

Może zainteresują Cię też inne wpisy

Creative Kids Posing
Spektrum autyzmu

inkluzywność i Asperger – nazista, czyli o znaczeniu języka w pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Jeden z moich pod­opiecz­nych dostał ostat­nio orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, wyda­ne ze wzglę­du na dia­gno­zę Zespo­łu Asper­ge­ra (F.84.5). Zaczę­łam więc się inten­syw­nie przy­go­to­wy­wać do pra­cy z nim, a w trak­cie moich przy­go­to­wań prze­ży­łam mały szok, bo dowie­dzia­łam się, że poję­cie Zespo­łu Asper­ge­ra mogę wsa­dzić sobie do śmiet­ni­ka. Wła­śnie to uwiel­biam w ucze­niu się – każ­de­go dnia może­my dowie­dzieć się

Czytaj więcej »
Recenzje

Recenzja fiszek „Agresja rodzica” i „Agresja dziecka”

Wycze­ka­ny kurier wresz­cie przy­je­chał i mogę napi­sać pierw­szą swo­ją recen­zję. Na warsz­tat bie­rze­my dziś fisz­ki „Agre­sja rodzi­ca” i „Agre­sja dziec­ka” wydaw­nic­twa Blog Ojciec Kami­la Nowa­ka i auto­ra blo­ga o tej samej nazwie.  Fisz­ki, przy­go­to­wa­ne przez Kami­la Nowa­ka i Justy­nę Rokic­ką moż­na kupić w cenie 29,90 za jeden zestaw na stro­nie wydaw­nic­twa – sklep.blogoojciec.pl. Każ­dy z kom­ple­tów fiszek to kar­ty złą­czo­ne razem

Czytaj więcej »
Przewiń do góry